Zapytania ofertowe: dostawa – infrastruktura sieciowa i komunikacyjna CBR

Rzeszów, 21.02.2020 r.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Dostawa – Infrastruktura sieciowa i komunikacyjna CBR


Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana dotyczy zapisu w treści umowy (załącznik wzór umowy) w paragrafie 5:

Nowa treść paragrafu 5:

§ 5
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne poszczególnych urządzeń - Infrastruktury, będących przedmiotem umowy. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 21.02.2020r.
2. Infrastruktura, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załączniki do umowy objęta jest gwarancją na okres ……….. (słownie: …………..) miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Z gwarancji opisanej powyżej wyłączone są:
a. ….
b. ….
Które objęte są gwarancją na następujących warunkach ………………………..
3. Infrastruktura objęta jest obsługą serwisową na warunkach zgodnych z zapisami Oferty (w tym z wymogami zapytania ofertowego), będącej załącznikiem do niniejszej umowy.

Zmiana wynika z uwzględnienia możliwości oferty, gdy podmiotem odpowiedzialnym za gwarancję i serwis jest strona trzecia - producent oferowanych urządzeń

Zmiana ta ma charakter nie wpływający na merytoryczny zakres przedmiotu zamówienia, nie powoduje wydłużenia terminu składania ofert.

Informacja z dnia 06.03.2020
W związku z zaistniałą sytuacją związaną z objęciem kwarantanną obszarów, na który znajduje się część fabryk produkujących podzespoły do urządzeń sieciowych (w tym przede wszystkim na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej) oraz wynikającym z tego wydłużeniem terminów realizacji zamówień do 90 dni, Zamawiający zadecydował o wydłużeniu terminu realizacji zamówienia do dnia 30.06.2020r. Jednocześnie informujemy, że ze względu na planowany termin zakończenia realizacji projektu oraz długie, 90 dniowe terminy oczekiwania na realizację zamówień, termin składania ofert nie ulegnie zmianie.
W związku z powyższym, załączono zaktualizowane pliki: "Zapytanie ofertowe_ Dostawa – Infrastruktura sieciowa i komunikacyjna CBR aktualizacja 06.03.2020". Zmodyfikowano także oraz zapis w punkcie ogłoszenia Harmonogram realizacji zamówienia.


Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z odpowiedziami na pytania odnośnie Zapytania Ofertowego- Dostawa – Infrastruktura sieciowa i komunikacyjna CBR udzielonymi dn. 06.03.2020, zwrócono uwagę na oczywistą omyłkę pisarską w treści odpowiedzi. Odpowiednio skorygowane odpowiedzi na postawione pytania dostępne są pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234649

09.04.2020

Informacja o wybranym wykonawcy

ROZSTRZYGNIĘTE

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Nazwa i adres wybranego wykonawcy:
Konsorcjum firm:
1. ONITEC S.A (lider konsorcjum)
Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
2. SPEROFI Sylwester Domagała (konsorcjant)
Ul. Szarych Szeregów 20/42, 32 500 Chrzanów

Data wpłynięcia oferty:
20.03.2020 godzina 18:51
170 550 USD
Kurs średni z dn. 20.03.2020 = 4,2400
723 132,00 PLN