Zapytanie ofertowe: Infrastruktura IT laboratoriów obliczeniowych – serwery RISC

Rzeszów, 28.02.2020 r.

ZAPYTANIA OFERTOWE: Dostawa – Infrastruktura IT laboratoriów obliczeniowych - serwery RISC

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw


Treść ogłoszenia została zmieniona

Informacja z dnia 06.03.2020:
Zamawiający uchylił punkt dotyczący konieczności wpłacenia Wadium, w związku z powyższym treść zapytania ofertowego treść wzoru oferty uległy zmianie. W związku z powyższym załączono dwa zaktualizowane dokumenty: "Zapytanie ofertowe RISC Softsystem - aktualizacja z dn. 06.03.2020" oraz "Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Wzór oferty RISC - aktualizacja z dn. 06.03.2020". Zmiana nie powoduje wydłużenia terminu składania ofert.

Informacja z dnia 06.03.2020:
Zamawiający informuje o umieszczeniu odpowiedzi na pytania złożone w ramach postępowania.

Informacja z dnia 13.03.2020
Zamawiający informuje o umieszczeniu odpowiedzi na pytania złożone w ramach postępowania. W związku z odpowiedziami usunięto oczywistą omyłkę pisarską i przeredagowano tekst załącznika nr 2. Nowy załącznik jest udostępniony do pobrania.
Wynikające z odpowiedzi informacje, doprecyzowania i usunięcia omyłek pisarskich nie wpływają na bieg terminu składania ofert.

Informacja z dnia 25.03.2020
Zamawiający informuje, że ze względu na wprowadzony na terenie Polski stan epidemii, związany z rozwojem światowej pandemii koronawirusa, zdecydowano się na aktualizację zapisów zapytania ofertowego w punkcie „XI.MIEJSCE, TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT”.
Wprowadzone zmiany podyktowane są potencjalnym ryzykiem braku możliwości dostarczenia przez oferentów oferty, w sposób przewidziany w zapytaniu (osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierską), z przyczyn niezależnych od oferenta (opóźnienia w funkcjonowaniu firm kurierskich i poczty). Ze względu na opisane wyżej ryzyko zdecydowano wprowadzić zapis o możliwości wysłania oferty drogą mailową w formie skanu oferty uprzednio wysłanej pocztą/kurierem, w celu potwierdzenia podjęcia działań zmierzających do dostarczenia oferty w przewidzianym w zapytaniu terminie. Informujemy jednocześnie, że wraz ze skanem oferty wysłanej w wersji papierowej, należy załączyć potwierdzenie nadania przesyłki z ofertą drogą pocztową/kurierem. Podkreślamy, że oferta wysłana drogą elektroniczną jest jedynie potwierdzeniem przesłania oferty w formie papierowej i nie zwalnia oferenta z obowiązku przekazania oferty w formie papierowej.
W związku z zaistniałą sytuacją zdecydowano także o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 03.04.2020 do godziny 11:00. Jednocześnie informujemy, że w przypadku wyboru opcji dostarczenia oferty pocztą tradycyjną lub kurierską i potwierdzenia złożenia oferty drogą elektroniczną (poprzez przesłanie skanu wysłanej w formie papierowej oferty drogą elektroniczną), najpóźniejszym dopuszczalnym terminem nadania przesyłki z ofertą jest dzień 01.04.2020. Wynika to z przyjęcia założenia, że termin ten powinien zapewnić możliwość dotarcia przesyłki w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym, zgodnie ze standardowym czasem dostarczenia przesyłki przez operatorów pocztowych oraz kurierskich.
Ze względu na wprowadzone zmiany załączono zaktualizowany plik z zapytaniem ofertowym - Zapytanie ofertowe RISC Softsystem - aktualizacja z dn. 25.03.2020.

Informacja z dnia 29.04.2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:
Aivena sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa
Wysokość proponowanej przez Oferenta (Wykonawcę) ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia: 1 349 000,00 PLN
Data wpłynięcia: 03.04.2020, godz. 10:30