DevOps Engineer

Twoje zadania:

 • tworzenie i konfiguracja systemów do budowania/wytwarzania oprogramowania
 • opracowanie skryptów instalacyjnych dla aplikacji oraz bazy danych
 • konfiguracja oraz zarządzanie infrastrukturą chmurową
 • konfiguracja wdrażanych rozwiązań z uwzględnieniem procesów bezpieczeństwa systemu
 • utrzymywanie i rozwijanie CI/CD w projektach

Twoje umiejętności: 

 • praktyczne doświadczenie w zakresie instalacji, administracji i konfiguracji Linux/Unix
 • doświadczenie we wdrażaniu i utrzymaniu systemów w chmurze (np. AWS, Microsoft Azure, itp.)
 • praktyczne doświadczenie w technologii kontenerowej (np. Docker i Kubernetes)
 • dobra znajomość SQL, PL/SQL i programowania skryptów (shell)
 • podstawowa wiedza w zakresie administracji bazą danych PostgreSQL
 • mile widziana znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa wytwarzania systemów IT

Możemy Ci zaoferować:

 • wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • dostęp do najnowszych technologii oprogramowania
 • szkolenia
 • przez pierwsze dwa lata możliwość podwyżki za wyniki co pół roku
 • co pół roku nagroda za wyniki
 • dofinansowanie karty MultiSport lub Karty Medycznej
 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość pracy zdalnej
 • doskonalenie języka angielskiego w ramach bezpłatnych zajęć
 • przyjazną atmosferę 🙂
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: praca.rzeszow@softsystem.pl z dopiskiem: DevOps Engineer - Rzeszów
Prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 6a w Rzeszowie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego."

Jeżeli chce Pani/Pan abyśmy rozpatrywali jego kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o umieszczenie w CV dodatkowej klauzuli:

"Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 6a w Rzeszowie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych."

  DevOps Engineer, miejsce pracy: Rzeszów

  Poziom wykształcenia:
  Rok ukończenia:


  Jeżeli chce Pan/Pani abyśmy rozpatrywali jego kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie i umieszczenie w CV dodatkowej klauzuli:


  *Wymagane

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESACH REKRUTACJI.

  Administrator danych

  Informujemy, że Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Leszka Czarnego 6A, 35-615 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000065507, REGON 001417972, NIP 521-00-91-158, kapitał zakładowy wynosi 640.794,00 PLN, zwany dalej „Administratorem”.

  Inspektor ochrony danych (IODO)

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się przez adres e-mail: iodo@softsystem.pl

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  SoftSystem Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
  2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
  3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  Odbiorcy danych osobowych

  Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  • osobom upoważnionym przez administratora,
  • podmiotom wspomagającym procesy rekrutacji,
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.: podwykonawcom, dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora.

  Przekazywanie danych poza EOG

  Może nastąpić przekazanie Pani/Pana danych dla partnera w USA i/lub w Europie w związku realizacją procesów biznesowych.

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 12 miesięcy.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Informacja o wymogu podania danych:

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  Profilowanie:

  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.