• PL
 • EN
 • WebDeveloper R&D

  Twoje zadania:

  • tworzenie nowych rozwiązań oraz wprowadzanie udoskonaleń w istniejących rozwiązaniach dotyczących integracji systemów informatycznych
  • przeglądanie i weryfikacja kodu źródłowego programu, wykrywanie i usuwanie błędów oraz jego doskonalenie
  • odpowiedzialność za funkcjonalną zgodność oprogramowania z wymaganiami technicznymi, opracowywanie dokumentacji technicznej

  Twoje umiejętności:

  • bardzo dobra znajomość HTML/CSS3/JavaScript/TypeScript
  • wykształcenie wyższe techniczne (informatyka i pochodne)
  • minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku
  • praktyczne doświadczenie w pracy z frameworkami Angular/Bootstrap
  • praktyczna znajomość systemu kontroli wersji GIT
  • dobra znajomość środowiska NodeJS/NPM oraz narzędzi CLI
  • praktyczna znajomość SQL (dialekty Postgres i/lub Oracle)
  • znajomość JAVA będzie dodatkowym atutem 🙂

  Możemy Ci zaoferować:

  • wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i umiejętności
  • dostęp do najnowszych technologii oprogramowania
  • szkolenia
  • przez pierwsze dwa lata możliwość podwyżki za wyniki co pół roku
  • co pół roku nagroda za wyniki
  • dofinansowanie karty MultiSport lub Karty Medycznej
  • elastyczne godziny pracy
  • możliwość pracy zdalnej
  • doskonalenie języka angielskiego w ramach bezpłatnych zajęć
  • przyjazną atmosferę 🙂

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: praca.rzeszow@softsystem.pl z dopiskiem: WebDeveloper R&D – Rzeszów
  Prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 6a w Rzeszowie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego."

  Jeżeli chce Pani/Pan abyśmy rozpatrywali jego kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o umieszczenie w CV dodatkowej klauzuli:

  "Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 6a w Rzeszowie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych."

   WebDeveloper R&D, miejsce pracy: Rzeszów

   Poziom wykształcenia:
   Rok ukończenia:


   Jeżeli chce Pan/Pani abyśmy rozpatrywali jego kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie i umieszczenie w CV dodatkowej klauzuli:


   *Wymagane

   KLAUZULA INFORMACYJNA
   DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESACH REKRUTACJI.

   Administrator danych

   Informujemy, że Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Leszka Czarnego 6A, 35-615 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000065507, REGON 001417972, NIP 521-00-91-158, kapitał zakładowy wynosi 640.794,00 PLN, zwany dalej „Administratorem”.

   Inspektor ochrony danych (IODO)

   Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się przez adres e-mail: iodo@softsystem.pl

   Cel i podstawy przetwarzania

   Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

   SoftSystem Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

   Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
   1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
   2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
   3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
   4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
   5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

   Odbiorcy danych osobowych

   Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

   • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
   • osobom upoważnionym przez administratora,
   • podmiotom wspomagającym procesy rekrutacji,
   • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.: podwykonawcom, dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora.

   Przekazywanie danych poza EOG

   Może nastąpić przekazanie Pani/Pana danych dla partnera w USA i/lub w Europie w związku realizacją procesów biznesowych.

   Okres przechowywania danych

   Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
   W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 12 miesięcy.

   Prawa osób, których dane dotyczą

   Mają Państwo prawo do:

   1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. usunięcia danych osobowych;
   5. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

   Informacja o wymogu podania danych:

   Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

   Profilowanie:

   Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.