Jesteś tutaj:

Fundusze UE

Zapytania ofertowe: opublikowane

Brak opublikowanych zapytań ofertowych

Zapytania ofertowe: rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe: Dostawa - oprogramowanie I

Rzeszów, 10.11.2020 r.

Zapytanie ofertowe: Dostawa - oprogramowanie I

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.1. WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Informacja z dnia 23.12.2020

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

NAZWA PODMIOTU:

COCON Systemy komputerowe sp. z o.o. sp. k., ul. Dworcowa 10a, 46-300 Olesno

CENA NETTO:

491 230,00 PLN

Zapytanie ofertowe: Dostawa - oprogramowanie II

Rzeszów, 10.11.2020 r.

Zapytanie ofertowe: Dostawa - oprogramowanie II

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.1. WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Informacja z dnia 23.12.2020

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

CZĘŚĆ 1

NAZWA PODMIOTU:

KOMA NORD sp. z o.o.

CENA NETTO:

25 970 PLN

CZĘŚĆ 2

NAZWA PODMIOTU:

Rynek 13 Dorota Krzysiek Jacek Piasecki sp. j.

CENA NETTO:

12 210 PLN

CZĘŚĆ 3

NAZWA PODMIOTU:

Arsenal Soft Maria Magdalena Małecka

CENA NETTO:

20 900 PLN

CZĘŚĆ 4

NAZWA PODMIOTU:

Arsenal Soft Maria Magdalena Małecka

CENA NETTO:

15 200 PLN

CZĘŚĆ 5

NAZWA PODMIOTU:

COCON Systemy komputerowe sp. z o.o. sp. k.

CENA NETTO:

29 150 PLN

CZĘŚĆ 6

NAZWA PODMIOTU:

KOMA NORD sp. z o.o.

CENA NETTO:

12 456 PLN

Zapytanie ofertowe: Dostawa – pozostały sprzęt IT

Rzeszów, 16.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe: Dostawa – pozostały sprzęt IT

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.1. WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Informacja z dnia 19.11.2020

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

NAZWA PODMIOTU:

Pryzmat Sp. z o.o. Sp. k., ul. A. Ostrowskiego 15, 53-238 Wrocław

CENA NETTO:

88 576,00 PLN

Zapytanie ofertowe: Dostawa – komputery CBR

Rzeszów, 02.10.2020 r.

ZAPYTANIA OFERTOWE: Dostawa - komputery CBR

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.1. WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Informacja z dnia 05.11.2020

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

NAZWA PODMIOTU:

COCON Systemy komputerowe sp. z o.o. sp. k., ul. Dworcowa 10a, 46-300 Olesno

CENA NETTO:

421 250,00 PLN

Zapytanie ofertowe: Infrastruktura IT laboratoriów obliczeniowych – serwery RISC (II)

Rzeszów, 25.09.2020 r.

ZAPYTANIA OFERTOWE: Dostawa – Infrastruktura IT laboratoriów obliczeniowych - serwery RISC (II)

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.1. WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Informacja z dnia 28.10.2020

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

 

NAZWA PODMIOTU:

Aivena sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa

CENA NETTO:

327 000,00 PLN

Zapytanie ofertowe: dostawa – klimatyzatory precyzyjne

Rzeszów, 21.09.2020 r.

ZAPYTANIA OFERTOWE: Dostawa – klimatyzatory precyzyjne

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.1. WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

DOSTAWA – KLIMATYZATORY PRECYZYJNE, ODPOWIEDZI Z DNIA 24.09.2020
DOSTAWA – KLIMATYZATORY PRECYZYJNE, ODPOWIEDZI Z DNIA 24.09.2020

Zmiana zapisów zapytania ofertowego z dn. 01.10.2020

W związku z zainteresowaniem zapytaniem ofertowym „Dostawa – Klimatyzatory precyzyjne”, informujemy o zmianie zapisów zapytania ofertowego z dn. 01.10.2020
W wyniku analizy specyfikacji technicznej w zestawieniu z projektem wykonawczym oraz w odniesieniu do licznych uwag ze strony potencjalnych wykonawców, zdecydowano się na zmodyfikowanie minimalnych wymagań dla każdego z czterech klimatyzatorów – zapis: „Minimalna wydajność chłodnicza obliczeniowa – 25kW (dla temperatury wewnętrznej 20C, wilgotności 50%)” został zastąpiony zapisem „Minimalna wydajność chłodnicza obliczeniowa – 24kW (dla temperatury wewnętrznej 20C, wilgotności 50%)” W związku z powyższym zdecydowano się na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 13.10.2020 do godziny 11:00. W wyniku wprowadzonych zmian do ogłoszenia załączono zmodyfikowane pliki: „Zapytanie ofertowe Klimatyzacja Softsystem – aktualizacja 01.10.2020” oraz „Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór oferty – aktualizacja 01.10.2020”

Zmiany oraz aktualne dokumenty zostały również uwzględnione w ogłoszeniu pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia

DOSTAWA – KLIMATYZATORY PRECYZYJNE, ODPOWIEDZI Z DNIA 06.10.2020

Informacja z dnia 15.10.2020

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

NAZWA PODMIOTU:

Firma Usługowo-Handlowa Geo-Eko Tomasz Bil
38-500 Sanok, ul. Okulickiego 55

CENA NETTO:

229 000,00 PLN

Zapytanie ofertowe: Dostawa – Serwery i komputery CBR

Rzeszów, 20.03.2020 r.

ZAPYTANIA OFERTOWE: Dostawa – Serwery i komputery CBR

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.1. WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Informacja z dnia 08.05.2020

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

NAZAWA PODMIOTU:

 

COCON Systemy komputerowe sp. z o.o. sp. k., ul. Dworcowa 10a, 46-300 Olesno
CENA NETTO:
1 127 655,00 PLN

Zapytanie ofertowe: Infrastruktura IT laboratoriów obliczeniowych – serwery RISC

Rzeszów, 28.02.2020 r.

ZAPYTANIA OFERTOWE: Dostawa – Infrastruktura IT laboratoriów obliczeniowych - serwery RISC

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.1. WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA

Informacja z dnia 06.03.2020:
Zamawiający uchylił punkt dotyczący konieczności wpłacenia Wadium, w związku z powyższym treść zapytania ofertowego treść wzoru oferty uległy zmianie. W związku z powyższym załączono dwa zaktualizowane dokumenty: „Zapytanie ofertowe RISC Softsystem – aktualizacja z dn. 06.03.2020” oraz „Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór oferty RISC – aktualizacja z dn. 06.03.2020”. Zmiana nie powoduje wydłużenia terminu składania ofert.

 

Informacja z dnia 06.03.2020:
Zamawiający informuje o umieszczeniu odpowiedzi na pytania złożone w ramach postępowania.

Informacja z dnia 13.03.2020

 

Zamawiający informuje o umieszczeniu odpowiedzi na pytania złożone w ramach postępowania. W związku z odpowiedziami usunięto oczywistą omyłkę pisarską i przeredagowano tekst załącznika nr 2. Nowy załącznik jest udostępniony do pobrania.
Wynikające z odpowiedzi informacje, doprecyzowania i usunięcia omyłek pisarskich nie wpływają na bieg terminu składania ofert.

Informacja z dnia 25.03.2020

 

Zamawiający informuje, że ze względu na wprowadzony na terenie Polski stan epidemii, związany z rozwojem światowej pandemii koronawirusa, zdecydowano się na aktualizację zapisów zapytania ofertowego w punkcie „XI.MIEJSCE, TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT”.
Wprowadzone zmiany podyktowane są potencjalnym ryzykiem braku możliwości dostarczenia przez oferentów oferty, w sposób przewidziany w zapytaniu (osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierską), z przyczyn niezależnych od oferenta (opóźnienia w funkcjonowaniu firm kurierskich i poczty). Ze względu na opisane wyżej ryzyko zdecydowano wprowadzić zapis o możliwości wysłania oferty drogą mailową w formie skanu oferty uprzednio wysłanej pocztą/kurierem, w celu potwierdzenia podjęcia działań zmierzających do dostarczenia oferty w przewidzianym w zapytaniu terminie. Informujemy jednocześnie, że wraz ze skanem oferty wysłanej w wersji papierowej, należy załączyć potwierdzenie nadania przesyłki z ofertą drogą pocztową/kurierem. Podkreślamy, że oferta wysłana drogą elektroniczną jest jedynie potwierdzeniem przesłania oferty w formie papierowej i nie zwalnia oferenta z obowiązku przekazania oferty w formie papierowej.
W związku z zaistniałą sytuacją zdecydowano także o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 03.04.2020 do godziny 11:00. Jednocześnie informujemy, że w przypadku wyboru opcji dostarczenia oferty pocztą tradycyjną lub kurierską i potwierdzenia złożenia oferty drogą elektroniczną (poprzez przesłanie skanu wysłanej w formie papierowej oferty drogą elektroniczną), najpóźniejszym dopuszczalnym terminem nadania przesyłki z ofertą jest dzień 01.04.2020. Wynika to z przyjęcia założenia, że termin ten powinien zapewnić możliwość dotarcia przesyłki w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym, zgodnie ze standardowym czasem dostarczenia przesyłki przez operatorów pocztowych oraz kurierskich.
Ze względu na wprowadzone zmiany załączono zaktualizowany plik z zapytaniem ofertowym – Zapytanie ofertowe RISC Softsystem – aktualizacja z dn. 25.03.2020.

Informacja z dnia 29.04.2020

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:

Aivena sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa

CENA NETTO:

 1 349 000,00 PLN

Zapytania ofertowe: dostawa – infrastruktura sieciowa i komunikacyjna CBR

Rzeszów, 21.02.2020 r.

Zapytania ofertowe: dostawa – infrastruktura sieciowa i komunikacyjna CBR

Realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.1. WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

DOSTAWA – INFRASTRUKTURA SIECIOWA I KOMUNIKACYJNA CBR

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA

Zmiana dotyczy zapisu w treści umowy (załącznik wzór umowy) w paragrafie 5:

Nowa treść paragrafu 5:

§ 5
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne poszczególnych urządzeń – Infrastruktury, będących przedmiotem umowy. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 21.02.2020r.
2. Infrastruktura, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załączniki do umowy objęta jest gwarancją na okres ……….. (słownie: …………..) miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Z gwarancji opisanej powyżej wyłączone są:
a. ….
b. ….
Które objęte są gwarancją na następujących warunkach ………………………..
3. Infrastruktura objęta jest obsługą serwisową na warunkach zgodnych z zapisami Oferty (w tym z wymogami zapytania ofertowego), będącej załącznikiem do niniejszej umowy.

Zmiana wynika z uwzględnienia możliwości oferty, gdy podmiotem odpowiedzialnym za gwarancję i serwis jest strona trzecia – producent oferowanych urządzeń

Zmiana ta ma charakter nie wpływający na merytoryczny zakres przedmiotu zamówienia, nie powoduje wydłużenia terminu składania ofert.

 Informacja z dnia 06.03.2020

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z objęciem kwarantanną obszarów, na który znajduje się część fabryk produkujących podzespoły do urządzeń sieciowych (w tym przede wszystkim na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej) oraz wynikającym z tego wydłużeniem terminów realizacji zamówień do 90 dni, Zamawiający zadecydował o wydłużeniu terminu realizacji zamówienia do dnia 30.06.2020r. Jednocześnie informujemy, że ze względu na planowany termin zakończenia realizacji projektu oraz długie, 90 dniowe terminy oczekiwania na realizację zamówień, termin składania ofert nie ulegnie zmianie.
W związku z powyższym, załączono zaktualizowane pliki: „Zapytanie ofertowe_ Dostawa – Infrastruktura sieciowa i komunikacyjna CBR aktualizacja 06.03.2020”. Zmodyfikowano także oraz zapis w punkcie ogłoszenia Harmonogram realizacji zamówienia.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z odpowiedziami na pytania odnośnie Zapytania Ofertowego- Dostawa – Infrastruktura sieciowa i komunikacyjna CBR udzielonymi dn. 06.03.2020, zwrócono uwagę na oczywistą omyłkę pisarską w treści odpowiedzi. Odpowiednio skorygowane odpowiedzi na postawione pytania dostępne są pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234649

Informacja z dnia 09.04.2020

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:

Konsorcjum firm:
1. ONITEC S.A (lider konsorcjum)
Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
2. SPEROFI Sylwester Domagała (konsorcjant)
Ul. Szarych Szeregów 20/42, 32 500 Chrzanów

CENA NETTO:

723 132,00 PLN

Zapytanie dot. prac badawczych z użyciem magnetycznego rezonansu jądrowego

Rzeszów, 31.01.2019r.

Zapytanie dot. prac badawczych z użyciem magnetycznego rezonansu jądrowego

Realizowane w ramach projektu pn. „PRACE B+R NAD OPRACOWANIEM EKSPERTOWEGO SYSTEMU DO ANALIZY DANYCH POZYSKANYCH Z TKANEK RAKA PIERSI METODĄ OBRAZOWANIA PRZY UŻYCIU MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO” REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA RPO WP 1.2 – PRACE B+R.

Zapytanie ofertowe: dostawa - cytometr spektralny 32-kanałowy

Rzeszów, 28.02.2020 r.

Zapytania ofertowe: dostawa – cytometr spektralny 32-kanałowy

REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PN. „BUDOWA CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO MEDYCZNYCH TECHNOLOGII ICT” PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

DZIAŁANIE: 2.1. WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

DOSTAWA – CYTOMETR SPEKTRALNY 32-KANAŁOWY

DOSTAWA – CYTOMETR SPEKTRALNY 32-KANAŁOWY, ZMIANY Z DN. 11.02.2020

DOSTAWA – CYTOMETR SPEKTRALNY 32-KANAŁOWY, ODPOWIEDZI Z DNIA 20.02.2020

Informacja z dnia 29.04.2020

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:

I. T. A. – Intertact s.r.o., Černokostelecká 616/143, 108 00 Praha 10

CENA NETTO:

1 207 379,67 PLN

Projekty B+R

Projekt Transplantologia

STRATYFIKACJA RYZYKA W PROCESIE TRANSPLANTACJI NARZĄDÓW – PRACE BADAWCZO ROZWOJOWE NAD ALGORYTMAMI I PLATFORMĄ INFORMATYCZNĄ DLA OŚRODKÓW TRANSPLANTACYJNYCH

SoftSystem Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Stratyfikacja ryzyka w procesie transplantacji narządów – prace badawczo rozwojowe nad algorytmami i platformą informatyczną dla ośrodków transplantacyjnych”

 

Przedmiotem planowanych prac są badania w zakresie opracowania nowego zestawu narzędzi informatycznych mających stanowić kompleksowe wsparcie zespołów transplantacyjnych.

Celem projektu jest stworzenie wirtualnego portalu integrującego algorytmy i wzorce służące ocenie ryzyka transplantacji w jedno proste w obsłudze narzędzie. Proponowany portal mógłby znaleźć zastosowanie zarówno w analizie retrospektywnej jak i prospektywnej. Innowacyjny aspekt projektu zakłada gromadzenie danych kohortowych w celu wyznaczania ujednoliconych współczynników ryzyka kwalifikujących dane dopasowanie do konkretnej grupy ryzyka oraz pozwalające na oszacowanie, czy zasadne jest poszukiwanie lepszego dopasowania. Jednocześnie zamierzeniem bezpośrednio wynikającym z celu głównego jest także zrealizowanie zakresu rzeczowego oraz osiągnięcie założonych wskaźników projektu.

Całkowita wartość projektu: 2 492 280,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych projektu: 2 484 480,00 PLN
Kwota dofinansowania projektu z UE: 1 463 092,50 PLN

Projekt MRI

PRACE B+R NAD OPRACOWANIEM EKSPERTOWEGO SYSTEMU DO ANALIZY DANYCH POZYSKANYCH Z TKANEK RAKA PIERSI METODĄ OBRAZOWANIA PRZY UŻYCIU MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO

Projekt dotyczy opracowania nowego zestawu narzędzi informatycznych mających stanowić kompleksowe wsparcie zespołów naukowych w zakresie zaawansowanej analityki danych magnetycznego rezonansu jądrowego dla wspomagania diagnozowania i personalizowania leczenia raka piersi. Rozwiązanie umożliwi analizę obrazu raka piersi zarejestrowanego in vivo oraz utworzy rozszerzalny mechanizm przetwarzania, analizowania i wnioskowania na podstawie danych medycznych pozyskanych z kliniki oraz laboratoriów naukowych.
Celem projektu jest realizacja prac B+R nad opracowaniem ekspertowego systemu do analizy danych pozyskanych z tkanek raka piersi metodą obrazowania przy użyciu magnetycznego rezonansu jądrowego, wspierających rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego.

Całkowita wartość projektu: 2 493 883,38 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych projektu: 2 444 841,62 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 1 429 596,54 PLN

Projekt Centrum B&R

BUDOWA CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO MEDYCZNYCH TECHNOLOGII ICT

Celem projektu jest powstanie centrum badawczo-rozwojowego mającego
prowadzić prace badawcze w obszarze technologii informatycznych
przeznaczonych do wykorzystania w medycynie.
W ramach projektu wnioskodawca stworzy od podstaw centrum
badawczo-rozwojowe. W efekcie realizacji projektu firma Softsystem ma
znacząco zwiększyć swój potencjał badawczo-rozwojowy, co pozwoli na
zdynamizowanie działań rozwojowych, głównie na rynkach zagranicznych.

Całkowita wartość projektu 32 173 069,32 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych projektu 20 925 573,54 PLN
Kwota dofinansowania projektu 10 462 786,77 PLN