Jesteś tutaj:

Polityka prywatności i polityka cookies firmy SoftSystem Sp. z o.o

27/05/2022 v. 2.1

Polityka prywatności firmy SoftSystem Sp. z o.o.

WPROWADZENIE

Polityka prywatności sporządzona została zgodnie z obowiązkiem wynikającym z wejścia w życie europejskich przepisów o ochronie danych osobowych wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 6a, 35 615 Rzeszów. Polityka prywatności SoftSystem Sp. z o.o. (dalej: Polityka) określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od kandydatów i użytkowników serwisu internetowego należącego do SoftSystem Sp. z o.o., tj. www.softsystem.pl.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do SoftSystem Sp. z o.o. lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe w związku ze zgłoszeniami, np. do udziału w rekrutacji oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki, Użytkownik akceptuje jej warunki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

1. Pojęcia użyte w Polityce

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej, której tożsamość można ustalić bezpośrednio na podstawie treści posiadanych o niej informacji, bądź pośrednio poprzez połączenie tych informacji z innymi dodatkowymi informacjami pozwalającymi łącznie na ustalenie jej tożsamości. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym SoftSystem Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników.

Użytkownik – kandydat do pracy lub osoba odwiedzająca stronę www należącą do SoftSystem Sp. z o.o.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez SoftSystem Sp. z o.o. drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, tj: przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji.

Pliki cookies (ciasteczka) – pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z serwisu. Nie służą do ustalania tożsamości użytkowników, a jedynie ich urządzeń.

2. Cel Polityki

Celem Polityki jest ochroda danych osobowych użytkowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z witryn internetowych naszej firmy. Informujemy Państwa, że zasady zawarte w niniejszej Polityce mają zastosowanie w każdym przypadku, gdy korzystają Państwo ze strony internetowej SoftSystem Sp. z o.o., jak również w każdym innym przypadku, gdy kontaktują się Państwo z naszą Spółką.

SoftSystem Sp. z o.o. deklaruje, że zarówno witryny internetowe, jak i inne narzędzia wykorzystywane przez Spółkę w bieżącej działalności spełniają wymóg zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność osób fizycznych, w tym Użytkowników witryn internetowych, w szczególności:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1 (RODO).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z póź. zmianami
 • Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE. Ustawa weszła w życie 21 stycznia 2013r., a od 22 marca 2013r. obowiązuje nowa polityka dotycząca cookies.

 

3. Administrator Danych

Administratorem Danych jest firma SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leszka Czarnego 6a, 35-615 Rzeszów, reprezentowana przez Dyrektora. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@softsystem.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych wskazany wyżej.

Osoby odwiedzające witrynę SoftSystem Sp. z o. o. powinny być świadome, że informacje z zapytania HTTP kierowane do serwera naszej firmy są identyfikowane poprzez adresy URL, ujawniają identyfikator plików cookies oraz publiczny adres IP, z którego nadeszło zapytanie.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a nie podanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. W przypadku, gdy do zrealizowania procesu lub usługi niezbędne jest wprowadzenie danych osobowych, Użytkownik zostaje o tym informowany.

W związku z przetwarzaniem danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże dane osobowe użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. O każdym takim przypadku podmiot, którego dane osobowe dotyczą, będzie o tym poinformowany.

W celu zapewnienia ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zapewnienia spełnienia wymogów RODO, SoftSystem Sp. z o.o. ma wdrożone odpowiednie środki organizacyjne i techniczne. Świadczą o tym stosowane i przestrzegane wewnętrzne polityki, procedury i regulaminy.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

DANE PRZETWARZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W CELU:

a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

b) realizacji zadań wynikających z wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz/lub

c) realizacji umów zawartych z kontrahentami – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

d) przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego

e) prowadzenia fanpage naszej firmy pod nazwą „softsystemrzeszow” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy partnerskie / współpracujące z SoftSystem Sp. z o.o. i ich pracownicy uprawnieni do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem oraz zobowiązani do zachowania tajemnicy i należytej ochrony tego rodzaju informacji, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz SoftSystem Sp. z o.o., które muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przekazane firmie SoftSystem Sp. z o.o. będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego/jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z okresem ich przydatności, a następnie niszczone.

 

7. Bezpieczeństwo

SoftSystem Sp. z o.o. zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych. SoftSystem Sp. z o.o. stosuje i wdraża odpowiednie środki bezpieczeństwa danych osobowych.

W tym celu:

a) zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania-wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych

b) kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają

c) przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii

d) ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa takie jak: pseudonimizacja, szyfrowanie danych osobowych oraz inne środki cyberbezpieczeństwa, składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

 

8. Prawa Użytkownika

Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez SoftSystem Sp. z o.o.:

 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. Prawo do przenoszenia danych,
 6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
 7. Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. SoftSystem Sp. z o.o. rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku (jeżeli nie spełni tego żądania, poda tego przyczyny). Administrator zapewnia możliwość wnoszenia wymienionych żądań drogą elektroniczną na adres iodo@softsystem.pl.

W ramach praw, Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W ramach prawa dostępu, Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji, w formie kopii:

 1. Cele przetwarzania danych osobowych;
 2. Kategorie danych osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer telefonu;
 3. Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, firmie, instytucji) dane mogą być przekazane;
 4. Informacje o prawie do żądania od SoftSystem Sp. z o.o. sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie danych;
 5. Informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. Informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała dane osobowe;
 7. Na temat stosowania profilowania: na jakich zasadach jest podejmowane, jakie mogą być konsekwencje profilowania dla Użytkownika.

SoftSystem Sp. z o.o. zastrzega, że ma możliwość zarówno nieudzielenia odpowiedzi na wniosek, jak i udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zestawienia danych z wielu systemów informatycznych lub potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku.

W obu powyższych sytuacjach SoftSystem Sp.z o.o. zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie podając za każdym razem uzasadnienie.

 

9. Informowanie o naruszeniu

Administrator Danych jest zobowiązany do zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do UODO oraz podmiotowi danych, dla których ta sytuacja może stanowić zagrożenie dla ich praw i wolności. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do dokumentowania naruszeń ochrony danych osobowych.

Ewentualne zgłoszenie nastąpi „bez zbędnej zwłoki” i jeżeli jest to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. W przypadku, gdy jest małe prawdopodobieństwo aby naruszenie skutkowało zagrożeniem dla praw i wolności osób fizycznych, ewentualne zgłoszenie nastąpi po czasie wyznaczonym w RODO i będzie zawierało uzasadnione wyjaśnienia.

Zgłoszenie będzie zawierać: opis naruszenia, kategorię danych, przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, liczbę wpisów, których dotyczy naruszenie, opis konsekwencji naruszenia danych oraz opis środków jakie zastosowano lub jakie Administrator proponuje, w celu naprawy sytuacji lub zminimalizowania negatywnych konsekwencji naruszenia.

 

10. Udostępnianie stron internetowych innych podmiotów

Na stronie internetowej SoftSystem Sp. z o.o. znajdują się linki do stron internetowych innych podmiotów, tj. SCC Soft Computer oraz ISD Information Systems. Nasza firma nie ma wpływu na prowadzoną przez nie politykę prywatności ich stron internetowych i nie ponosi za nią odpowiedzialności.

 

11. Rekrutacja

SoftSystem Sp. z o.o. prowadzi rekrutację na nowe stanowiska pracy poprzez swoją stronę internetową www.softsystem.pl/career/recruitment, portale społecznościowe, jak i w kontakcie bezpośrednim.

Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji (jak również przyszłych procesów rekrutacji). Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie, co oznacza, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji nie będzie możliwe przyjęcie i rozpatrzenie aplikacji. Zgoda ta dotyczy wszystkich dokumentów składanych w ramach procesów rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji przyszłych rekrutacji nie jest obowiązkowe.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez administratora,
 • podmiotom wspomagającym procesy rekrutacji,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.: podwykonawcom, dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora.

Udostępnienie danych może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotów upoważnionych wynikających z przepisów prawa.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESACH REKRUTACJI

Administrator danych

Informujemy, że Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Leszka Czarnego 6A, 35-615 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000065507, REGON 001417972, NIP 521-00-91-158, kapitał zakładowy wynosi 640.794,00 PLN, zwany dalej „Administratorem”.

Inspektor ochrony danych (IODO)

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się przez adres e-mail: iodo@softsystem.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

SoftSystem Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

PANI/PANA DANE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez administratora,
 • podmiotom wspomagającym procesy rekrutacji,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków, m.in.: podwykonawcom, dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Może nastąpić przekazanie Pani/Pana danych dla partnera w USA i/lub w Europie w związku realizacją procesów biznesowych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) usunięcia danych osobowych;

e) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

PROFILOWANIE:

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

12. Portale/Media społecznościowe

Media społecznościowe SoftSystem Sp. z o.o. prowadzone są w celu wizerunkowym oraz rekrutacyjnym. Wykorzystywane są do promowania firmy, w tym jej ekspertów, produktów, wydarzeń oraz sukcesów biznesowych. Stanowią jeden z kanałów komunikacji zewnętrznej SoftSystem Sp. z o.o.

SoftSystem korzysta z takich portali jak:

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH NASZE KANAŁY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem fanpage’a przez SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Leszka Czarnego 6A, 35-615 Rzeszów, na portalach społecznościowych Facebook/ Instagram/LinkedIn/YouTube na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SoftSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Leszka Czarnego 6A, 35-615 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000065507, REGON 001417972, NIP 521-00-91-158, której kapitał zakładowy wynosi 640.794,00 PLN [dalej Administrator”]. Z Administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: iodo@softsystem.pl lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

2. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE ORAZ ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH:

a) Administrator przetwarza dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube SoftSystem Sp. z o.o. poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” ; „Obserwuj”; „Subskrybuj”;
 • opublikowały swój komentarz, udostępniły go lub kliknęły ikonę „Lubię to” ‘ „Poleć”, „To mi się podoba”pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Facebook/Instagram/LinkedIn/ YouTube spółki SoftSystem Sp. z o.o.;
 • udostępniły na swoim profilu którykolwiek z materiałów zamieszczonych na fanpage’u Facebook/ Instagram/LinkedIn/YouTube spółki SoftSystem Sp. z o.o.;
 • wysłały wiadomość prywatną do SoftSystem Sp. z o.o. poprzez funkcję „Wyślij wiadomość” dostępną na fanpage’u Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube spółki SoftSystem Sp. z o.o.

b) Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
 • zdjęcie profilowe jeżeli występuje;
 • informacje, które dostarcza Pani/Pan na swój temat Administratorowi (np. poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, reakcja na posty, treść dodanych komentarzy lub opublikowane na fanpage’u Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube SoftSystem Sp. z o.o. zdjęcia).

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

ADMINISTRATOR PRZETWARZA PANI/PANA DANE OSOBOWE:

a) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:

 • prowadzeniu fanpage SoftSystem Sp. z o.o. pod nazwą „softsystemrzeszow” na portalu społecznościowym Facebook,
 • fanpage pod nazwą „softsystemrzeszow” na portalu Instagram,
 • LinkedIn pod nazwą „SoftSystem Sp. z o.o” ,
 • YouTube „SoftSystem Rzeszów” na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube (komentarze, wiadomości);
 • ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 • na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. ODBIORCY DANYCH

DOSTĘP DO PANI/PANA DANYCH BĘDĄ MIEĆ:

a) upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

b) inni Użytkownicy portalu Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage i profile, informacje o polubieniach, a także treści komentarzy oraz posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne);

c) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

d) właściciel portalu społecznościowego Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube na zasadach określonych w ich Regulaminach

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator przekazuje dane do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Liechtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnia zgodne z prawem warunki takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce. Na początku powstawania każdego nowego projektu SoftSystem Sp. z o.o.(w celu zachowania zasady Privacy by design) ocenia zgodność tego projektu z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH JEST ZWIĄZANY Z CELAMI I PODSTAWAMI ICH PRZETWARZANIA, W ZWIĄZKU Z CZYM:

a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

b) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

c) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

7. PRAWA

PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją;

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

8. INFORMACJE O ŹRÓDLE DANYCH

Pani/Pana dane osobowe Administrator otrzymuje bezpośrednio od Pani/Pana poprzez wpisy na fanpage’u Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube, z portalu Facebook/Instagram/LinkedIn/YouTube oraz Pani/Pana publicznego profilu.

9. POZOSTAŁE INFORMACJE

a) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Może się zdarzyć, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o pliki „cookies” (ciasteczka) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak jedynie w celu realizacji usług marketingowych.

b) Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

Dodatkowo SoftSystem Sp. z o.o. wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited/LinkedIn Corporation/ Google LLC, D/B/A YouTube pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk.

13. Polityka cookies firmy SoftSystem Sp. z o.o.

Serwis internetowy www.softsystem.pl firmy SoftSystem Sp. z o.o., w celu poprawnego funkcjonowania, używa plików cookies, które pomagają uczynić witrynę użyteczną, umożliwiając podstawowe funkcje, np. nawigacja po serwisie. Witryna nie może działać poprawnie bez tych cookies. Wykorzystywane są również cookies preferencji, które umożliwiają witrynie zapamiętywanie informacji o zachowaniu lub wyglądzie witryny, np. preferowany język. Stosowane są również statystyczne pliki cookie, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z serwisem, zbierając i zgłaszając informacje anonimowo. W żadnym przypadku mechanizm ciasteczek nie jest wykorzystywany do przechowywania danych osobowych, identyfikacji Użytkowników czy śledzenia ich aktywności w sieci.

Każdy Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Jednak usunięcie plików cookies prowadzi do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

Podstawa prawna:

Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE. Ustawa weszła w życie 21 stycznia 2013r., a od 22 marca 2013r. obowiązuje nowa polityka dotycząca cookies.

Czytaj więcej: dziennik ustaw   dyrektywa unijna

 

14. Zmiana Polityki

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej: Polityka prywatności i polityka cookies firmy SoftSystem Sp. z o.o.