Jesteś tutaj:

LIMS

INTUICYJNY I NOWOCZESNY SYSTEM LIMS

Intuicyjny i łatwy w obsłudze system typu LIMS – harmonizuje i usprawnia pracę każdego laboratorium. Szerokie możliwości konfiguracyjne sprawiają, iż może być z powodzeniem stosowany w laboratoriach o tak różnych profilach działalności jak laboratoria medyczne, środowiskowe czy przemysłowe. System pozwala na planowanie i nadzorowanie przebiegu pracy w laboratorium przy minimalnym nakładzie czasowym, redukując jednocześnie koszty prowadzenia działalności. Zintegrowany z innymi aplikacjami takimi jak Dokumentacja, CAPA czy Szkolenia może tworzyć spójne rozwiązanie wspierające zarządzaniem jakością w laboratorium.
Oprogramowanie może być dostarczone w chmurze bądź zainstalowane lokalnie z użyciem infrastruktury klienta.

ELASTYCZNOŚĆ

Konfigurowalne protokoły

Możliwość pracy w oparciu o swoiste dla każdego laboratorium Protokoły. Protokoły te są w pełni konfigurowalne, a dzięki intuicyjnemu interfejsowi aplikacji mogą być modyfikowane przez użytkowników bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności programistycznych. Pozwalają one w prosty sposób odzwierciedlić procesy laboratoryjne od przyjęcia próbki, wybrania typu badanego materiału, po przypisanie do niego odpowiednich testów oraz zakresów wartości prawidłowych. System wspiera również prowadzenie badań w oparciu o protokoły wykonywane cyklicznie, na przykład związane z rutynową kontrolą jakości. Dla każdego z takich Protokołów dostępny jest mechanizm tworzenia alertów i wysyłania notyfikacji o konieczności wykonania danego badania.

Dowolność testowanych materiałów

Różnorodność rozwiązań zastosowanych w systemie umożliwia jego wykorzystanie w laboratoriach o różnym profilu działalności. System wspiera zarówno testowanie próbek pochodzenia ludzkiego jak również badania nad całym szeregiem innych typów materiałów, takich jak próbki przemysłowe, środowiskowe, szczepy bakteryjne. Możliwości dodawania nowych typów testowanych obiektów nie są w żaden sposób ograniczone, co więcej dla każdego z nich utworzony może zostać odrębny dedykowany widok wspierający użytkownika w tym, żeby żadna z koniecznych do zarejestrowania wraz z próbką informacji nie została pominięta.

Definiowalne szablony raportów

Raporty wydawane w systemie LIMS oparte są o definiowalne szablony, które mogą zostać przypisane do odpowiednich protokołów, projektów badawczych czy typów badanych obiektów. Raporty takie są generowane w systemie w sposób automatyczny po zakończeniu procesu badania, a odpowiednie powiadomienie może zostać przesłane do osoby uprawnionej do autoryzacji wyników w postaci wiadomości e-mail, bądź bezpośredniej notyfikacji w systemie.

Współpraca zorientowana na klienta i jego potrzeby

Proces implementacji systemu obejmuje serię spotkań z zespołem implementacyjnym co pozwala na jak najlepsze dopasowanie ustawień systemu do indywidualnych potrzeb klienta.

WYDAJNOŚĆ

Zarządzanie zasobami

Automatyzacja pracy z badanym materiałem, od pobrania, przez procesowanie, aż po wydanie ostatecznego raportu redukują koszty oraz czas wykonania badań. System zapewnia wsparcie dla zarządzania personelem, umożliwia przypisywanie zadań użytkownikom oraz monitorowanie ich aktywności dla jak najlepszego zagospodarowania czasu pracy. Śledzenie zużycia odczynników i ich dat ważności, możliwość ustawiania alarmów, tworzenia bazy dostawców i producentów to tylko część opcji zarządzania zasobami w ramach LIMS.

Nadzór nad urządzeniami

System wyposażony jest w moduł nadzoru nad urządzeniami laboratoryjnymi, który pozwala na monitorowanie i planowanie kalibracji, napraw i przeglądów. Umożliwia również planowanie przyszłych badań poprzez rezerwację urządzeń i monitorowanie ich zajętości. Użytkownicy mogą z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymywać powiadomienia o konieczności wykonania danej czynności. Wszystkie związane z urządzeniem zdarzenia są rejestrowane w systemie i widoczne w historii danego urządzenia. Zastosowane w systemie rozwiązania zwiększają wydajność laboratorium i zapewniają płynność wykonywanej pracy, przyczyniając się jednocześnie do redukcji ryzyka przestojów codziennej pracy spowodowanych brakiem odczynnika czy niewykonaniem na czas przeglądu sprzętu analitycznego.

Integracja urządzeń z LIMS

Przeniesienie uzyskanych wyników z urządzenia do systemu LIMS jest kluczowe dla szybkiego i sprawnego wydawania raportów. Rozwiązanie oparte o integrację systemu LIMS z urządzeniami pomiarowymi pozwala w sposób płynny przesyłać informacje, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania rezultatów. Pozwala to na znaczną redukcję czasu od wykonania badania do wydania wyniku, zmniejszając też ryzyko pomyłek. Co więcej, LIMS umożliwia tworzenie formuł obliczeniowych pozwalających na automatyczne przekształcenie surowych danych w wartości raportowane.

BEZPIECZEŃSTWO

Każdy użytkownik systemu LIMS ma przypisaną funkcję oraz związane z nią permisje, co uniemożliwia osobom nieuprawnionym wykonywanie czynności poza przypisanym zakresem, jak również warunkuje dostęp do poszczególnych elementów systemu. Bezpieczeństwo przechowywanych danych kluczowe w kontekście obowiązujących regulacji prawnych jest wspierane poprzez takie rozwiązania jak szyfrowana transmisja danych, zarządzanie sesjami, automatyczne wylogowywanie użytkowników po dłuższym okresie braku aktywności czy też czasowe blokowanie dostępu do konta po zbyt dużej liczbie nieudanych prób logowania. System LIMS działa w oparciu o protokoły LDAP. Umożliwia to jednoczesny, bezpieczny dostęp do systemu z wielu urządzeń, w tym urządzeń mobilnych.

JAKOŚĆ

Przejrzystość operacyjna systemu jest zapewniona przez takie funkcjonalności jak audyt i łańcuch dowodowy. Wszelkie niezgodności z przyjętymi zakresami wartości i odstępstwa od przyjętych procedur są monitorowane i zapisywane, a także mogą być raportowane w postaci rejestru niezgodności. LIMS wspiera standardy i wymagania ISO 9001, ISO 17025, ISO 15189, GLP i GMP.

Nasze pozostałe systemy informatyczne:

Biobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

NGS Console

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

Genetics ISS

Genetics Information System Suite - pakiet oprogramowania zawierający rozwiązania dla cytogenetyki, biologii molekularnej, immunogenetyki, cytometrii przepływowej, biochemii i patologii skierowany do placówek o rozbudowanym profilu diagnostycznym. Możliwość integracji z systemem szpitalnym.

SoftGenePortal

Platforma umożliwiająca składanie zleceń na badania oraz dostęp do wyników i raportów w formie online zarówno przez laboratoria, jak i bezpośrednio przez pacjentów czy lekarzy.

SoftPath

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych.

Data Portal

Platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania dużych zbiorów danych. Zintegrowana z innymi aplikacjami ułatwia przesyłanie i dystrybucję danych.

WebDMI

To nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przepływem danych między systemami LIS, a instrumentami medycznymi oraz oprogramowaniem wspierającym analizę wyników pacjenta.