Jesteś tutaj:

LIMS (LabStorm)

INTUICYJNY I NOWOCZESNY SYSTEM LIMS

Intuicyjny i łatwy w obsłudze system typu LIMS – harmonizuje i usprawnia pracę każdego laboratorium. Szerokie możliwości konfiguracyjne sprawiają, iż może być z powodzeniem stosowany w laboratoriach o różnych profilach działalności. System pozwala na planowanie i nadzorowanie przebiegu pracy w laboratorium przy minimalnym nakładzie czasowym, redukując jednocześnie koszty prowadzenia działalności. Zintegrowany z innymi aplikacjami takimi jak Dokumentacja, CAPA czy Szkolenia może tworzyć spójne rozwiązanie wspierające zarządzanie jakością w laboratorium, a dodatkowy moduł Badania ułatwia wprowadzanie innowacji. Oprogramowanie może być dostarczone w chmurze bądź zainstalowane lokalnie z użyciem infrastruktury klienta.

LabStorm

ELASTYCZNOŚĆ

Dowolność testowanych materiałów

Różnorodność rozwiązań zastosowanych w systemie umożliwia jego wykorzystanie w laboratoriach o różnym profilu działalności. Możliwości dodawania nowych typów testowanych obiektów nie są w żaden sposób ograniczone, co więcej dla każdego z nich utworzony może zostać odrębny dedykowany widok wspierający użytkownika w tym, żeby żadna z koniecznych do zarejestrowania wraz z próbką informacji nie została pominięta.

Konfigurowalne przepływy pracy

Możliwość pracy w oparciu o swoiste dla każdego laboratorium Przepływy pracy. Są one w pełni konfigurowalne, a dzięki intuicyjnemu interfejsowi aplikacji mogą być modyfikowane przez użytkowników bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności programistycznych. Pozwalają one w prosty sposób odzwierciedlić procesy laboratoryjne od przyjęcia próbki, wybrania typu badanego materiału, po przypisanie do niego odpowiednich testów. System wspiera również prowadzenie badań w oparciu o przepływy wykonywane cyklicznie, na przykład związane z rutynową okresową kontrolą jakości. Dla każdego z takich Przepływów dostępny jest mechanizm tworzenia alertów i wysyłania notyfikacji o konieczności wykonania danego badania. Testy mogą być powiązane z łatwo definiowalnymi protokołami, które zarówno ułatwiają pracownikom prawidłowe wykonanie procedury jak też pozwalają na szczegółową kontrolę wykonywanych czynności. Elastyczne definiowanie zakresów wartości prawidłowych i zasad weryfikacji wyników umożliwia dopasowywanie systemu do różnorodnych scenariuszy Użytkownik może konfigurować procesy testowania czy raportowania określając wymagane etapy jak wprowadzanie wyników, weryfikacja czy autoryzacja raportu oraz przypisując osoby odpowiedzialne za poszczególne kroki.

Definiowalne szablony raportów

Raporty wydawane w systemie LIMS oparte są o definiowalne szablony, które mogą zostać powiązane z odpowiednimi przepływami pracy. Raporty takie są generowane w systemie w sposób automatyczny po zakończeniu procesu badania, a odpowiednie powiadomienie może zostać przesłane do osoby uprawnionej do autoryzacji wyników w postaci wiadomości e-mail, bądź bezpośredniej notyfikacji w systemie. Poza raportami dla poszczególnych zleceń pracy możliwe jest generowanie różnorodnych raportów podsumowujących dotyczących m. in. testowanych obiektów, próbek, sprzętu czy zbiorów wyników archiwalnych.

Współpraca zorientowana na klienta i jego potrzeby

Proces implementacji systemu obejmuje serię spotkań z zespołem implementacyjnym co pozwala na jak najlepsze dopasowanie ustawień systemu do indywidualnych potrzeb klienta. Wynik analizy przedwdrożeniowej w postaci dokumentów opisowych oraz diagramów jest przedstawiany do akceptacji przed przystąpieniem do implementacji systemu. Bardzo dużą wagę przykładamy do szkolenia użytkowników, które jest integralną część procesu wdrożeniowego.

WYDAJNOŚĆ

Zarządzanie zasobami

Automatyzacja pracy z badanym materiałem, od pobrania, przez procesowanie, aż po wydanie ostatecznego raportu redukują koszty oraz czas wykonania badań. System zapewnia wsparcie dla zarządzania personelem, umożliwia przypisywanie zadań użytkownikom oraz monitorowanie ich aktywności dla jak najlepszego zagospodarowania czasu pracy. Śledzenie zużycia odczynników i ich dat ważności, możliwość ustawiania alarmów, tworzenia bazy dostawców i producentów wraz z możliwością oceny współpracy to tylko część opcji zarządzania zasobami w ramach LabStorm.

Nadzór nad urządzeniami

System wyposażony jest w moduł nadzoru nad urządzeniami laboratoryjnymi, który pozwala na monitorowanie, planowanie i dokumentowanie kalibracji, przeglądów, awarii czy napraw. Umożliwia również odnotowywanie wyników inspekcji sprzętu, planowanie przyszłych badań poprzez rezerwację urządzeń i monitorowanie ich zajętości. Użytkownicy mogą z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymywać powiadomienia o konieczności wykonania danej czynności. Wszystkie związane z urządzeniem zdarzenia i powiązane dokumenty są rejestrowane w systemie i widoczne w historii danego urządzenia. Zastosowane w systemie rozwiązania zwiększają wydajność laboratorium i zapewniają płynność wykonywanej pracy, przyczyniając się jednocześnie do redukcji ryzyka przestojów codziennej pracy spowodowanych brakiem odczynnika czy niewykonaniem na czas przeglądu sprzętu analitycznego.

Obsługa magazynu próbek

System umożliwia konfigurację wielopoziomowej struktury magazynu. Przydzielanie miejsc dla próbek może odbywać się ręcznie lub za pomocą reguł definiowanych przez użytkownika. Czynności wykonywane w magazynie mogą być planowane w formie zleceń przydzielanych użytkownikom, dokumentowane odpowiednimi raportami i weryfikowane za pomocą kodów kreskowych, co przyspiesza obsługę magazynu oraz redukuje szansę pomyłki. Wszystkie akcje wykonywane na próbkach w magazynie są rejestrowane i dostępne w audycie próbki.

Integracja urządzeń z LIMS

Przeniesienie uzyskanych wyników z urządzenia do systemu LIMS jest kluczowe dla szybkiego i sprawnego wydawania raportów. Rozwiązanie oparte o integrację systemu LIMS z urządzeniami pomiarowymi pozwala w sposób płynny przesyłać informacje, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania rezultatów. Pozwala to na znaczną redukcję czasu od wykonania badania do wydania wyniku, zmniejszając też ryzyko pomyłek.

Wsparcie dla opracowywania rezultatów

LabStorm pozwala raportować nie tylko zebrane dane pomiarowe i wpisane przez użytkownika wartości parametrów, ale też wyniki końcowe. Ich obliczanie może odbywać się zarówno na podstawie prostych funkcji matematycznych jak i skomplikowanych kalkulacji, a także z wykorzystaniem wartości stałych konfigurowanych dla poszczególnych testów lub całej aplikacji.

Badania i rozwój

Moduł badawczy umożliwia tworzenie i skalowanie receptur, co w powiązaniu z możliwością zapisu charakterystyki i ceny używanych surowców ułatwia ocenić parametry i koszt produkcji. Funkcjonalność Projektu stanowi wsparcie dla przedsiębiorstw, które w swojej działaności kładą nacisk na działalność badawczo-rozwojową. Pozwala ona na prowadzenie dokumentacji projektowej, wykorzystywanie i tworzenie receptur oraz zapisy wyników testów walidacyjnych. Możliwość konfiguracji szablonów dla poszczególnych etapów oraz ewidencja kosztów inwentarzowych i czasu pracy sprzyjają efektywniejszej kontroli nad prowadzonymi projektami.

BEZPIECZEŃSTWO

Przypisanie permisji każdemu użytkownikowi indywidualnie lub poprzez nadanie mu funkcji w systemie uniemożliwia osobom nieuprawnionym wykonywanie czynności poza przypisanym zakresem, jak również warunkuje dostęp do poszczególnych elementów systemu. Bezpieczeństwo przechowywanych danych kluczowe w kontekście obowiązujących regulacji prawnych jest wspierane poprzez takie rozwiązania jak szyfrowana transmisja danych, zarządzanie sesjami, automatyczne wylogowywanie użytkowników po dłuższym okresie braku aktywności czy też czasowe blokowanie dostępu do konta po zbyt dużej liczbie nieudanych prób logowania. System LabStorm działa w oparciu o protokoły LDAP. Umożliwia to jednoczesny, bezpieczny dostęp do systemu z wielu urządzeń, w tym urządzeń mobilnych.

JAKOŚĆ

Przejrzystość operacyjna systemu jest zapewniona przez takie funkcjonalności jak audyt i łańcuch dowodowy. Wszelkie niezgodności z przyjętymi zakresami wartości i odstępstwa od przyjętych procedur są monitorowane i zapisywane, a także mogą być raportowane w postaci rejestru niezgodności. LabStorm wspiera standardy i wymagania ISO 9001, ISO 17025, ISO 15189, GLP i GMP.

Chcesz wiedzieć więcej?

Widoki z aplikacji

Nasze pozostałe systemy informatyczne:

Biobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

NGS Console

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

Genetics ISS

Genetics Information System Suite - pakiet oprogramowania zawierający rozwiązania dla cytogenetyki, biologii molekularnej, immunogenetyki, cytometrii przepływowej, biochemii i patologii skierowany do placówek o rozbudowanym profilu diagnostycznym. Możliwość integracji z systemem szpitalnym.

SoftGenePortal

Platforma umożliwiająca składanie zleceń na badania oraz dostęp do wyników i raportów w formie online zarówno przez laboratoria, jak i bezpośrednio przez pacjentów czy lekarzy.

SoftPath

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych.

Data Portal

Platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania dużych zbiorów danych. Zintegrowana z innymi aplikacjami ułatwia przesyłanie i dystrybucję danych.

WebDMI

To nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przepływem danych między systemami LIS, a instrumentami medycznymi oraz oprogramowaniem wspierającym analizę wyników pacjenta.