Cytometr spektralny

Cytometr spektralny - specjalistyczne urządzenie do analizy wieloparametrowej komórek w Centrum Badawczo Rozwojowym SoftSystem

Od lat naukowcy borykają się z problemem badania tego co się dzieje w systemie biologicznym na podstawie oceny pojedynczej komórki. Uzyskiwane wyniki nie zawsze są jednoznaczne i pozwalające na wyciąganie spójnych konkluzji. Jednoczesna ocena jak największej liczby parametrów komórkowych pozwala uzyskiwać dane, które są bardziej optymalne i precyzyjne.

Rola klasycznej cytometrii przepływowej w badaniach naukowych i diagnostycznych jest uznanym standardem od wielu lat. Znajduje ona zastosowanie w diagnostyce hematologicznej, nowotworowej czy immunologicznej. Działanie cytometrów przepływowych oparte jest na wykorzystaniu barwników fluorescencyjnych pozwalających na oznakowanie określonych białek oraz struktur zewnątrz i wewnątrzkomórkowych. Niestety wiążą się z tym również pewne ograniczenia tej metody. Należy do nich liczba dostępnych fluorochromów, nakładanie się na siebie widm dla poszczególnych barwników, czy też problemy związane z wpływem autofluorescencji komórek na uzyskiwane wyniki.

Cytometria spektralna stanowi nowe narzędzie, pozwalające na rozwiązanie wielu trudności z jakimi boryka się cytometria klasyczna. Rozszerza ona znacząco możliwości naukowe oraz diagnostyczne tej metody badawczej. O ile w cytometrii klasycznej analizowany jest jedynie fragment widma światła emitowanego przez fluorochrom, o tyle w cytometrii spektralnej analizie podlega cały zakres takiego widma. Dzięki temu ocena komórek przy użyciu cytometru spektralnego pozwala generować tzw. "odciski palców" ang. fingerprints dla poszczególnych populacji komórek. Cecha ta wyróżnia cytometry spektralne na tle innych dostępnych na rynku rozwiązań.

Zakupiony przez firmę SoftSystem cytometr spektralny Sony SP6800 jest jednym z pierwszych tego typu urządzeń zainstalowanych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Urządzenie wyposażone jest w 3 lasery umożliwiające detekcję sygnału w 66 kanałach. Stwarza to unikatową możliwość jednoczesnej oceny kilkudziesięciu parametrów dla każdej analizowanej komórki. Zakupione urządzenie pozwoli na realizację projektów badawczych z zakresu hematologii oraz onkologii guzów litych, we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Urządzenie zostało zakupione w ramach projektu „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
DZIAŁANIE: 2.1. WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Comments are closed.