SoftHLA

SoftHLA

SoftHLA – system zarządzania informacjami immunogenetycznymi dla potrzeb laboratorium diagnostyki genetycznej – dostarcza funkcjonalności przydatne w pracy z przeszczepami narządów, przeszczepami stałych komórek macierzystych/kości, transfuzją krwi i dla innych celów medycznych. System dostarcza dynamiczne narzędzie przydatne w laboratoriach immunogenetycznych.

Rozszerzona funkcjonalność SoftHLA zapewnia użytkownikom niezastąpione narzędzie pozwalające na ocenę informacji i zastosowanie jej w trakcie obserwacji i poszukiwania grup pacjentów dla celów przeszczepów czy innych immunogenetycznych badań. W rezultacie, lekarze mogą polegać na szerokim zakresie funkcjonalności i unikalnych możliwościach jakie ma SoftHLA. Dzięki solidnej, a jednocześnie elastycznej architekturze, SoftHLA zaspokaja potrzeby użytkowników w różnych działaniach, od wykorzystania metody typowania anygenów zgodności tkankowej (HLA) w oparciu o reakcje łańcuchowa polimerazy (PCR) do różnorodnych technologi fazy stałej. Ponadto, SoftHLA może współpracować z praktycznie każdą aplikacją informatyczną, jak również ze wszystkimi zautomatyzowanymi i niezautomatyzowanymi narzędziami wpierającymi Luminex, cytometrię przepływową, sekwencjonowanie, czy inne technologie zewnętrznych dostawców, wliczając w to One Lambda, Abbott, Life Technologies i inne.

Funkcje: Zalety:

Profil pacjenta zawierający historię choroby pacjenta i zapis badań.

Zapewniając taki przekrojowy, historyczny przegląd danych pacjenta, ułatwia podejmowanie trafnych decyzji medycznych I zwiększa efektywność pracy.

Jednolity zapis dla celów przeglądania historii doboru dawcy (crossmatch).

Umożliwia użytkownikom śledzenie wcześniejszych wyników próby crossmatch oraz typowanie wyników przeciwciał, co pomaga w wyborze dawcy i obserwacji odporności po przeszczepie.

Każdy przeszczep/zabieg jest elektronicznie powiązanych z pacjentem dzięki SoftHLA’s TX Event tab.

Pozwala na prowadzenie i utrzymanie zapisów dotyczących poważnych uczuleń, czy przeprowadzonych zabiegów i ocenę jakości opieki nad pacjentem.

Łatwe i szybkie wyszukiwanie informacji przy użyciu standardowych i zindywidualizowanych funkcji raportowania.

Zapewnia możliwość tworzenia raportów z czynności bieżących i raportów wydajności, co pomaga zarówno w zarządzaniu laboratorium, danymi dotyczącymi pacjentów i wyników badań, co wykorzystywane jest w ocenie tendencji klinicznych i w publikacjach.

Szybki dostęp do obowiązujących zasad polityki zawodowej, algorytmów i porad poprzez linki zewnętrzne.

Umożliwia łatwy dostęp do struktur decyzyjnych,Standardowych Procedur Operacyjnych (SOPs) przechowywanych w sieci wewnętrznej i na odpowiedniej domenie Web; ułatwia dostęp do materiałów źródłowych.

Możliwość skonfigurowania procesu przetwarzania i testowania próbki z zastosowaniem arkusza roboczego i listy zadań.

Umożliwia tworzenie protokołów i „punktów przechwytywania danych” w oparciu o Standardowe Procedury Operacyjne ( Standard Operating Procedures SOPs) przy jednoczesnym usprawnianiu procesów i procedur; wspomaganie techników poprzez protokoły badań odzwierciedlające zasady sformułowane w SOP, mające zapewnić spójne i usprawnione działanie.

Manager’s dashbord dla potrzeb rozdzielania i nadzorowania pracy w całej jednostce.
Ta funkcjonalność zapewnia ogólny dostęp do wszystkich członków zespołu i możliwość szybkiego przypisywania im pracy. Zapewniając możliwość łatwego przypisywania przypadków, pozwala managerom dopasowywać konkretne przypadki indywidualnym pracownikom czy grupom, w zależności od ich umiejętności i specjalizacji. Pozwala to na osiągnięcie maksymalnej wydajności dzięki większym osiągnięciom uzyskanym mniejszym nakładem sił.
Zaawansowana elastyczność systemu pozwala użytkownikom na wybór predefiniowanych czy konfigurowalnych protokołów badań dając tym samym nieograniczone możliwości tworzenia.
Możliwość ulepszania wprowadzonych zapisów daje równocześnie możliwość wpływania na usprawnianie pracy systemu.
Pełny audyt działań każdego użytkownika systemu.
Zapewniając możliwość łatwego przypisywania przypadków, pozwala managerom dopasowywać konkretne przypadki indywidualnym pracownikom czy grupom, w zależności od ich umiejętności i specjalizacji. Pozwala to na osiągnięcie maksymalnej wydajności dzięki większym osiągnięciom uzyskanym mniejszym nakładem sił.· Funkcja ta pozwala również członkom zespołu na łatwą koordynację badań immunogenetycznych i diagnostycznych.