SoftHLA

SoftHLA – system do zarządzania informacjami immunogenetycznymi dla potrzeb laboratorium transplantacyjnego – dostarcza funkcjonalności przydatne w pracy z przeszczepami narządów, komórek macierzystych, transfuzji krwi i jej preparatów oraz potwierdzania diagnozy chorób autoimmunologicznych.

Rozszerzona funkcjonalność SoftHLA zapewnia użytkownikom wygodne narzędzie pozwalające na ocenę informacji i zastosowanie jej w trakcie typowania HLA pacjentów oraz poszukiwania potencjalnych dawców dla celów transplantacyjnych. W rezultacie, użytkownicy mogą polegać na szerokim zakresie funkcjonalności i unikalnych możliwościach SoftHLA. Dzięki solidnej, a jednocześnie elastycznej architekturze, SoftHLA zaspokaja potrzeby użytkowników w różnych działaniach: od wykorzystania metody typowania antygenów zgodności tkankowej (HLA) w oparciu o reakcje łańcuchową polimerazy (PCR) do różnorodnych technologi fazy stałej (SSO, Sanger, NGS) a także screening w kierunku przeciwciał anty-HLA jak i oznaczanie ich swoistości. Ponadto, SoftHLA może współpracować z praktycznie każdą aplikacją informatyczną, jak również ze wszystkimi zautomatyzowanymi i niezautomatyzowanymi narzędziami wpierającymi Luminex, cytometrię przepływową, sekwencjonowanie, czy inne technologie producentów testów, wliczając w to One Lambda, Abbott, Life Technologies i inne.

Funkcje: Zalety:

Profil pacjenta zawierający historię choroby pacjenta i zapis badań.

Zapewniając przekrojowy, historyczny przegląd danych pacjenta ułatwia podejmowanie trafnych decyzji terapeutycznych i zwiększa efektywność pracy.

Jednolity zapis dla celów przeglądania historii doboru dawcy (crossmatch).

Umożliwia użytkownikom śledzenie wcześniejszych wyników próby crossmatch oraz typowanie wyników przeciwciał, co pomaga w wyborze dawcy i obserwacji reakcji immunizacyjnych po przeszczepie.

Każdy przeszczep/zabieg jest elektronicznie powiązanych z pacjentem dzięki SoftHLA’s TX Event tab.

Pozwala na prowadzenie i utrzymanie zapisów dotyczących poważnych reakcji immunologicznych, oraz przeprowadzonych zabiegów jak i ocenę jakości podjętego leczenia pacjenta.

Łatwe i szybkie wyszukiwanie informacji przy użyciu standardowych i zindywidualizowanych funkcji raportowania.

Zapewnia możliwość tworzenia raportów z czynności bieżących oraz różnego rodzaju statystyk, co pomaga zarówno w zarządzaniu laboratorium, jak i danymi dotyczącymi pacjentów/badań, co może być wykorzystane w ocenie tendencji klinicznych i w zestawieniach do publikacji.

Szybki dostęp do obowiązujących zasad polityki jakości, algorytmów i porad poprzez linki zewnętrzne.

Umożliwia łatwy dostęp do Standardowych Procedur Operacyjnych (SOPs) przechowywanych w sieci wewnętrznej i na odpowiedniej domenie Web; ułatwia dostęp do materiałów źródłowych.

Możliwość skonfigurowania procesu przetwarzania i testowania próbki z zastosowaniem arkusza roboczego i listy zadań.

Umożliwia tworzenie protokołów i „punktów przechwytywania danych” w oparciu o Standardowe Procedury Operacyjne przy jednoczesnym usprawnianiu procesów; wspomaganie personelu laboratorium poprzez protokoły badań odzwierciedlające rzeczywiste zasady sformułowane w SOP, mające zapewnić prawidłowe wykonanie badania.

Manager’s Dashbord dla potrzeb rozdzielania i nadzorowania pracy w całej jednostce.
Ta funkcjonalność zapewnia ogólny dostęp do wszystkich członków zespołu i możliwość szybkiego przypisywania im pracy. Pozwala Kierownikowi Laboratorium dopasowywać konkretne zadania pracownikom (lub grupom pracowników) w zależności od ich umiejętności i specjalizacji. Pozwala to na osiągnięcie maksymalnej wydajności i wysokiej jakości uzyskanych wyników przy zoptymalizowanym obciążeniu personelu.
Zaawansowana elastyczność systemu pozwala użytkownikom na wybór predefiniowanych lub własnych protokołów badań dając tym samym nieograniczone możliwości tworzenia.
Możliwość ulepszania i modyfikowania wprowadzonych definicji badań, protokołów, czynności laboratoryjnych, wyglądu raportów z badania, itp daje możliwość wpływania na usprawnianie pracy systemu.
Pełny audyt działań każdego użytkownika systemu.
Funkcja ta pozwala członkom zespołu laboratorium na łatwą koordynację badań diagnostycznych i śledzenie postępów prowadzonych badań.

Pozostałe Moduły Pakietu Systemów Genetycznych:​

SoftMolecular

System do kompleksowego zarządzania laboratoriami wykorzystującymi techniki biologii molekularnej, wspomagający obsługę badań, interpretację i raportowanie wyników badań genetycznych.

SoftCytogenetics

System typu LIS przeznaczony do obsługi laboratoriów cytogenetycznych. Ułatwia procesy przygotowywania próbek i kultur, wykonywania badań czy szybkiego generowania wyników.

SoftFlowCytometry

Laboratoryjny system informatyczny skierowany do placówek wykonujących badania diagnostyczne z użyciem cytometrii przepływowej, obsługujący standard danych FCS i ułatwiający szybkie wydawanie wyników.

SoftBioChemistry

System skierowany do placówek wykonujących analizy biochemiczne, przeznaczony dla laboratoriów diagnostycznych i referencyjnych. Możliwość integracji z współistniejącymi systemami szpitalnymi i laboratoryjnymi.

SoftPathDX

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych. Wzbogacony o rozszerzenia wspierające cyfrową patologię oraz telemedycynę.

Pozostałe nasze produkty:

LIMS

System zarządzania pracą w laboratoriach o różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych, jak i przemysłowych. Wspomaga procesy testowania i opracowywania próbek, monitorowania magazynu, inwentarza i aparatury.

Biobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

NGS Console

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

Genetics ISS

Genetics Information System Suite - pakiet oprogramowania zawierający rozwiązania dla cytogenetyki, biologii molekularnej, immunogenetyki, cytometrii przepływowej, biochemii i patologii skierowany do placówek o rozbudowanym profilu diagnostycznym. Możliwość integracji z systemem szpitalnym.

SoftGenePortal

Platforma umożliwiająca składanie zleceń na badania oraz dostęp do wyników i raportów w formie online zarówno przez laboratoria, jak i bezpośrednio przez pacjentów czy lekarzy.

SoftPath

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych.

Data Portal

Platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania dużych zbiorów danych. Zintegrowana z innymi aplikacjami ułatwia przesyłanie i dystrybucję danych.

WebDMI

To nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przepływem danych między systemami LIS, a instrumentami medycznymi oraz oprogramowaniem wspierającym analizę wyników pacjenta.