Jesteś tutaj:

SoftPathDx

SoftPathDX jest systemem wspierającym i przyspieszającym diagnostykę patomorfologiczną, poprzez rejestrowanie w sposób konfigurowalny pełnego procesu przetwarzania materiału pobranego od pacjenta do badań, łącznie z analizą obrazową i prezentacją wyników w formie raportu. System umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ułatwia zarządzanie pracą w laboratorium w sposób dostosowany do potrzeb. Integracja systemu ze wszystkimi aplikacjami Pakietu Systemów Genetycznych zapewnia łatwą kontynuację procesu badania pobranej próbki we wszystkich aplikacjach pakietu, jak w przypadku przekazania materiału cytologicznego z SoftPathDX do modułu molekularnego (SoftMolecular) w celu wykonania na przykład testu HPV, czy wysłanie do analizy chromosomów w module cytogenetycznym (SoftCytogenetics), gdzie końcowa diagnoza jest sformułowana na raporcie w systemie SoftPathDX. SoftPathDX umożliwia dokumentowanie przekazywania materiału do badań pomiędzy laboratoriami takimi jak laboratorium biochemiczne, cytometrii przepływowej, cytogenetyki lub molekularne oraz pozwala na śledzenie próbek we wszystkich tych laboratoriach i formułowanie zintegrowanych raportów z wynikami badań. System pozwala na zoptymalizowanie przepływu pracy opierając się na swoistych protokołach i regułach minimalizując czas realizacji badań (TAT), a także wspomaga diagnostów laboratoryjnych i patologów w zarządzaniu danymi pacjentów.
Funkcje: Zalety:

Automatyczna kontynuacja procesu badania prowadzona we wszystkich modułach, oparta na zasadach zdefiniowanych przez użytkownika.

Eliminuje błędy jakie pojawiają się przy ręcznym dopisywaniu kolejnych badań, a także znaczenie obniża czas realizacji takich badań.

Bezpośredni interfejs do maszyn barwiących (stainer).

Zapewnia użytkownikom, szybki dostęp do podglądu statusu stainera w systemie, a także dokumentuje cykle barwienia dla celów kontroli jakości.

Dokładne śledznie próbek, włącznie z informacją na temat materiału, który pozostał po badaniach. Dokładne śledzenie próbek materiału dzielonego do badań w różnych laboratoriach.

Redukuje ryzyko zgubienia próbek lub skierowania ich do niewłaściwego laboratorium, jak też zapewnia informacje niezbędne do podjęcia decyzji o kontynuacji czy rozszerzeniu badań z wykorzystaniem pozostałego materiału.

Możliwość tworzenia i łączenia kilku raportów diagnostycznych do jednego zleconego badania.

Funkcjonalność ta upraszcza złożoność diagnostyki patologicznej poprzez zgromadzenie wyników badań z różnych źródeł w jednym pliku z historią badań danego pacjenta. Taki dostęp do skonsolidowanych danych pacjenta obejmujących wszystkie wyniki badań oraz raporty i analizy pomagają na formułowanie dokładniejszej i pełniejszej diagnozy. Zwiększa się efektywność, a tym samym, dzięki szybszej diagnozie, podnosi się jakość opieki nad pacjentem.

Wszechstronne i elastyczne raportowanie dzięki szablonom , które mogą zawierać tekst pisany, złożone dane, diagramy i zdjęcia. W raportach można używać zarówno standardowych sformułowań (canned messages) wstawianych automatycznie na podstawie określonych reguł, jak również swobodnie wpisywać dowolny tekst.

Efektywny sposób na zapewnienie użytkownikom przejrzystych i czytelnych raportów.

Konfigurowalny przebieg procesu przetwarzania próbek w oparciu o specyficzne protokoły (właściwe dla danego testu bądź materiału)

Ułatwiona realizacja poszczególnych etapów pracy, takich jak rejestracja badania i pobranej próbki, obróbka materiału itd.

Łatwy w obsłudze system obrazownia

Obrazowanie, możliwe dzięki modułowi SoftMedia, pozwala użytkownikom na dodawanie wielu zdjęć o określonych atrybutach i kategoriach. Dzięki temu personel kliniki ma możliwość załączania dokumentów czy zdjęć do danego badania, bądź innej dokumentacji pacjenta. Pozwala to na eliminację nieporęcznych papierowych dokumentów, zapewniając jednocześnie jedno źródło informacji dotyczących danego pacjenta. System ten może być również wykorzystany do dokumentowania otrzymanych próbek (bloczki i szkiełka) w przypadku zleceń konsultacyjnych.

Pełny audyt czynności wykonanych przez każdego użytkownika systemu.

Zapewnia możliwość łatwego przydzielania badań do wykonania, pozwala na zlecenie konkretnych przypadków indywidualnym pracownikom lub grupom w zależności od ich umiejętności i specjalizacji, osiagając maksymalną wydajnośc mniejszym nakładem pracy.

Genetics information systems suite modules:

SoftMolecular

A system for comprehensive management of laboratories using molecular biology techniques, supporting the handling of research, interpretation and reporting genetic test results.

SoftCytogenetics

LIS-type system designed to support cytogenetic laboratories. It facilitates the processes of preparing samples and cultures, performing tests or generating quick results.

SoftFlowCytometry

A laboratory information system aimed at facilities performing diagnostic tests with the use of flow cytometry, supporting the FCS data standard and facilitating the rapid issuance of results.

SoftBioChemistry

A system intended for institutions performing biochemical analyses, intended for diagnostic and reference laboratories. Possibility of integration with coexisting hospital and laboratory systems.

SoftHLA

LIS-type system designed to support immunogenetic laboratories, enabling to handle tests related to tissue typing. Integrated with the applied algorithms for selecting donors and recipients.

Our products

NGS Console

Next Generation Sequencing (NGS) data processing system. Dedicated to scientific and diagnostic laboratories.

Genetics ISS

A software package containing solutions for cytogenetics, molecular biology, immunogenetics, flow cytometry, biochemistry and pathology, aimed at facilities with an extensive diagnostic profile. Possibility of integration with the hospital system and access via the Internet.

SoftGenePortal

A platform that allows to place orders for tests and access results and reports online, both by laboratories and directly by patients or doctors.

LIMS

Work management system in laboratories of various profiles: medical, environmental and industrial. It supports the processes of testing and developing samples, monitoring the warehouse, inventory and apparatus.

Biobank

Sample repository management system, enables supervision over the storage and distribution of biological materials. Intended for both scientific and commercial biobanks.

QMS

Software aimed at organizations with an implemented quality management system. It facilitates the supervision of documentation, handling corrective and preventive actions (CAPA), monitoring trainings or conducting audits.

SoftPath

A specialized laboratory system dedicated to pathomorphological and histopathological laboratories.

Data Portal

A platform designed for storing, posting and sharing big data sets. Integrated with other applications, it facilitates transfer and distribution of data.