Jesteś tutaj:

SoftPathDx

SoftPathDX jest systemem wspierającym i przyspieszającym diagnostykę patomorfologiczną, poprzez rejestrowanie w sposób konfigurowalny pełnego procesu przetwarzania materiału pobranego od pacjenta do badań, łącznie z analizą obrazową i prezentacją wyników w formie raportu. System umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ułatwia zarządzanie pracą w laboratorium w sposób dostosowany do potrzeb. Integracja systemu ze wszystkimi aplikacjami Pakietu Systemów Genetycznych zapewnia łatwą kontynuację procesu badania pobranej próbki we wszystkich aplikacjach pakietu, jak w przypadku przekazania materiału cytologicznego z SoftPathDX do modułu molekularnego (SoftMolecular) w celu wykonania na przykład testu HPV, czy wysłanie do analizy chromosomów w module cytogenetycznym (SoftCytogenetics), gdzie końcowa diagnoza jest sformułowana na raporcie w systemie SoftPathDX. SoftPathDX umożliwia dokumentowanie przekazywania materiału do badań pomiędzy laboratoriami takimi jak laboratorium biochemiczne, cytometrii przepływowej, cytogenetyki lub molekularne oraz pozwala na śledzenie próbek we wszystkich tych laboratoriach i formułowanie zintegrowanych raportów z wynikami badań. System pozwala na zoptymalizowanie przepływu pracy opierając się na swoistych protokołach i regułach minimalizując czas realizacji badań (TAT), a także wspomaga diagnostów laboratoryjnych i patologów w zarządzaniu danymi pacjentów.
Funkcje: Zalety:

Automatyczna kontynuacja procesu badania prowadzona we wszystkich modułach, oparta na zasadach zdefiniowanych przez użytkownika.

Eliminuje błędy jakie pojawiają się przy ręcznym dopisywaniu kolejnych badań, a także znaczenie obniża czas realizacji takich badań.

Bezpośredni interfejs do maszyn barwiących (stainer).

Zapewnia użytkownikom, szybki dostęp do podglądu statusu stainera w systemie, a także dokumentuje cykle barwienia dla celów kontroli jakości.

Dokładne śledznie próbek, włącznie z informacją na temat materiału, który pozostał po badaniach. Dokładne śledzenie próbek materiału dzielonego do badań w różnych laboratoriach.

Redukuje ryzyko zgubienia próbek lub skierowania ich do niewłaściwego laboratorium, jak też zapewnia informacje niezbędne do podjęcia decyzji o kontynuacji czy rozszerzeniu badań z wykorzystaniem pozostałego materiału.

Możliwość tworzenia i łączenia kilku raportów diagnostycznych do jednego zleconego badania.

Funkcjonalność ta upraszcza złożoność diagnostyki patologicznej poprzez zgromadzenie wyników badań z różnych źródeł w jednym pliku z historią badań danego pacjenta. Taki dostęp do skonsolidowanych danych pacjenta obejmujących wszystkie wyniki badań oraz raporty i analizy pomagają na formułowanie dokładniejszej i pełniejszej diagnozy. Zwiększa się efektywność, a tym samym, dzięki szybszej diagnozie, podnosi się jakość opieki nad pacjentem.

Wszechstronne i elastyczne raportowanie dzięki szablonom , które mogą zawierać tekst pisany, złożone dane, diagramy i zdjęcia. W raportach można używać zarówno standardowych sformułowań (canned messages) wstawianych automatycznie na podstawie określonych reguł, jak również swobodnie wpisywać dowolny tekst.

Efektywny sposób na zapewnienie użytkownikom przejrzystych i czytelnych raportów.

Konfigurowalny przebieg procesu przetwarzania próbek w oparciu o specyficzne protokoły (właściwe dla danego testu bądź materiału)

Ułatwiona realizacja poszczególnych etapów pracy, takich jak rejestracja badania i pobranej próbki, obróbka materiału itd.

Łatwy w obsłudze system obrazownia

Obrazowanie, możliwe dzięki modułowi SoftMedia, pozwala użytkownikom na dodawanie wielu zdjęć o określonych atrybutach i kategoriach. Dzięki temu personel kliniki ma możliwość załączania dokumentów czy zdjęć do danego badania, bądź innej dokumentacji pacjenta. Pozwala to na eliminację nieporęcznych papierowych dokumentów, zapewniając jednocześnie jedno źródło informacji dotyczących danego pacjenta. System ten może być również wykorzystany do dokumentowania otrzymanych próbek (bloczki i szkiełka) w przypadku zleceń konsultacyjnych.

Pełny audyt czynności wykonanych przez każdego użytkownika systemu.

Zapewnia możliwość łatwego przydzielania badań do wykonania, pozwala na zlecenie konkretnych przypadków indywidualnym pracownikom lub grupom w zależności od ich umiejętności i specjalizacji, osiagając maksymalną wydajnośc mniejszym nakładem pracy.

Genetics information systems suite modules:

SoftMolecular

System do kompleksowego zarządzania laboratoriami wykorzystującymi techniki biologii molekularnej, wspomagający obsługę badań, interpretację i raportowanie wyników badań genetycznych.

SoftCytogenetics

System typu LIS przeznaczony do obsługi laboratoriów cytogenetycznych. Ułatwia procesy przygotowywania próbek i kultur, wykonywania badań czy szybkiego generowania wyników.

SoftFlowCytometry

Laboratoryjny system informatyczny skierowany do placówek wykonujących badania diagnostyczne z użyciem cytometrii przepływowej, obsługujący standard danych FCS i ułatwiający szybkie wydawanie wyników.

SoftBioChemistry

System skierowany do placówek wykonujących analizy biochemiczne, przeznaczony dla laboratoriów diagnostycznych i referencyjnych. Możliwość integracji z współistniejącymi systemami szpitalnymi i laboratoryjnymi.

SoftHLA

System typu LIS przeznaczony do obsługi laboratoriów immunogenetycznych, pozwalający na obsługę badań związanych z typowaniem tkankowym. Zintegrowany ze stosowanymi algorytmami doboru dawców i biorców.

Pozostałe nasze produkty:

LIMS

System zarządzania pracą w laboratoriach o różnym profilu, zarówno medycznych, środowiskowych, jak i przemysłowych. Wspomaga procesy testowania i opracowywania próbek, monitorowania magazynu, inwentarza i aparatury.

Biobank

System zarządzania repozytoriami próbek, umożliwia nadzór nad przechowywaniem i dystrybucją materiałów biologicznych. Przeznaczony zarówno do biobanków naukowych jak i komercyjnych.

QMS

Oprogramowanie skierowane do organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością. Ułatwia nadzór nad dokumentacją, obsługę działań naprawczych i korygujących (CAPA), monitorowanie szkoleń czy przeprowadzania audytów.

NGS Console

System przetwarzania danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Dedykowany do laboratoriów naukowych oraz diagnostycznych.

Genetics ISS

Genetics Information System Suite - pakiet oprogramowania zawierający rozwiązania dla cytogenetyki, biologii molekularnej, immunogenetyki, cytometrii przepływowej, biochemii i patologii skierowany do placówek o rozbudowanym profilu diagnostycznym. Możliwość integracji z systemem szpitalnym.

SoftGenePortal

Platforma umożliwiająca składanie zleceń na badania oraz dostęp do wyników i raportów w formie online zarówno przez laboratoria, jak i bezpośrednio przez pacjentów czy lekarzy.

SoftPath

Specjalistyczny system laboratoryjny skierowany do laboratoriów patomorfologicznych i histopatologicznych.

Data Portal

Platforma przeznaczona do przechowywania, publikowania i udostępniania dużych zbiorów danych. Zintegrowana z innymi aplikacjami ułatwia przesyłanie i dystrybucję danych.

WebDMI

To nowoczesne oprogramowanie do zarządzania przepływem danych między systemami LIS, a instrumentami medycznymi oraz oprogramowaniem wspierającym analizę wyników pacjenta.