SoftPathDx

SoftPathDx

SoftPathDX, system wspierający diagnostykę patologiczną, zapewnia niezawodne uzyskiwanie danych jak również zindywidualizowane i konfigurowalne struktury przepływu pracy oraz raportowania. Zróżnicowany system obrazowania i raportowania umożliwia zindywidualizowaną konfigurację. Bezproblemowa integracja ze wszystkimi aplikacjami Pakietu Systemów Genetycznych zapewnia łatwą kontynuację procesu badania we wszystkich aplikacjach pakietu, tak jak np. przekazywanie badania HPV do modułu molekularnego (SoftMolecular) lub analiza chromosomów sporządzona w module cytogenetycznym (SoftCytogenetics) a końcowa diagnoza sformułowana w raporcie patologicznym (Pathology Report).

SoftPathDX umożliwia także dzielenie się próbkami materiału do badań między innymi laboratoriami, takimi jak laboratorium biochemiczne, cytometrii przepływowej, cytogenetyki lub molekularne. Pozwala to na śledzenie próbek we wszystkich laboratoriach oraz na formułowanie zintegrowanych wyników. SoftPathDX pozwala także na zoptymalizowanie przepływu pracy; opierając się na swoistych protokołach i zasadach pomaga zmniejszyć czas realizacji zadań (TAT) oraz wspomaga technologów i patologów w zarządzaniu danymi pacjentów.

Funkcje: Zalety:

Automatyczna kontynuacja procesu badania prowadzona we wszystkich modułach, oparta na zasadach zdefiniowanych przez użytkownika.

Eliminuje błędy jakie pojawiają się przy ręcznym dopisywaniu kolejnych badań, a także znaczenie obniża czas realizacji takich badań.

Bezpośredni interfejs do maszyn barwiących (stainer).

Zapewnia użytkownikom, szybki dostęp do podglądu statusu stainera w systemie, a także dokumentuje cykle barwienia dla celów kontroli jakości.

Dokładne śledznie próbek, włącznie z informacją na temat materiału, który pozostał po badaniach. Dokładne śledzenie próbek materiału dzielonego do badań w różnych laboratoriach.

Redukuje ryzyko zgubienia próbek lub skierowania ich do niewłaściwego laboratorium, jak też zapewnia informacje niezbędne do podjęcia decyzji o kontynuacji czy rozszerzeniu badań z wykorzystaniem pozostałego materiału.

Możliwości raportowania w SoftPathDX pozwalają na tworzenie różnorodnych raportów i diagnoz dla pacjenta i patologa.

Funkcjonalność ta upraszcza złożoność diagnostyki patologicznej poprzez zgromadzenie wyników badań z różnych źródeł, w jednym pliku historii badań danego pacjenta. Taki dostęp do skonsolidowanych danych pacjenta obejmujących całą historię jego choroby - wszystkie wyniki badań oraz raporty i analizy – pomagają na formułowanie bardziej dokładnej i wyczerpującej diagnozy. To również zwiększa wydajność, a tym samym - dzięki szybszej diagnozie -podniesienie jakości opieki nad pacjentem.

Wszechstronne i elastyczne raportowanie dzięki szablonom , które mogą zawierać tekst pisany, złożone dane, diagramy i zdjęcia. W raportach można używać zarówno standardowych sformułowań (canned messages) wstawianych automatycznie na podstawie określonych reguł, jak również swobodnie wpisywać dowolny tekst.

Efektywny sposób na zapewnienie użytkownikom przejrzystych i czytelnych raportów.

Dostosowany do własnych potrzeb tok pracy i przetwarzania próbek w oparciu o specyficzne protokoły (właściwe dla określonych badań, zależnego od materiału wyjściowego, rodzaju testu bądź podjętych czynności).

Dostosowany do własnych potrzeb tok pracy i przetwarzania próbek ułatwia realizację poszczególnych etapów pracy, takich jak rejestracja i pobranie/przejęcie próbek, obróbka materiału itd.

Łatwy w obsłudze system obrazownia

SoftMedia to system zarządzania obrazami, który pozwala użytkownikom na dodawanie wielu zdjęć o określonych atrybutach i kategoriach. Dzięki niemu personel kliniki ma możliwość dołączania dokumentów czy zdjęć do konkretnych zleceń, bądź też do innej dokumentacji pacjenta. Pozwala to na eliminację nieporęcznych papierowych dokumentów, zapewniając jednocześnie jedno źródło dla wszystkich informacji dotyczących danego pacjenta. System ten może być również wykorzystany do porównywania konsultowanych próbek (bloki i slajdy) dla dokumentowania otrzymanych materiałów.

Pełny audyt czynności wykonanych przez każdego użytkownika systemu.

Zapewniając możliwość łatwego przypisywania przypadków, pozwala managerom dopasowywać konkretne sprawy indywidualnym pracownikom czy grupom, w zależności od ich umiejętności i specjalizacji. Pozwala to na osiągnięcie maksymalnej wydajności dzięki większym osiągnięciom uzyskanym mniejszym nakładem sił.·Funkcja ta pozwala również na łatwą koordynację badań immunogenetycznych i diagnostycznych przez członków zespołu.